top of page

KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YARGI TARAFINDAN DURDURULDU!

TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu'nun 31 Ekim 2022'de yayınlamış olduğu basın bildirisinde; Mimarlar Odası’nın açtığı davada, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından hazırlanarak 16 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan ve yayımlandığı tarihten bugüne onuncu kez değiştirilen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesi yargı tarafından durdurulduğu belirtilmiştir.16 ekim 2022'de yayınlanan Kıyı Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte mevcut Kıyı Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmişti:

“f) Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,”

Mimarlar Odası'nın basın bildirisinde ayrıca aşağıdaki açıklamalar da yer almıştır:

"Danıştay 6. Dairesi 2022/4384 sayılı kararında; hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı gerekçeleriyle yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur.

Kararda;

Düzenlemenin uygulanması durumunda, kıyıların daraltılması sonucu bu alanlarda yeni yapılaşmaların önünün açılacağı ve çevre tahribatına neden olacağı belirtilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yönetmeliğe eklenen düzenlemenin “kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Yönetmeliğe eklendiği hususunun ortaya konulamadığı, aksine kuralın Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı uygulamaları teşvik edebileceği, kıyıların korunmasına aykırı uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve Kanun hükümleriyle bağdaşmayacağı” vurgulanmıştır.". #kıyı #turizm #mimari

63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page